Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Svátek

Svátek má Vilém

Datum a čas

Dnes je úterý, 28. 5. 2024, 15:08:27

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace - pokyny dle vyhlášky


 1.

Oficiální název

obec Úžice

 2.

Důvod a způsob založení


Obec Úžice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990 ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


 3.

Organizační struktura


Samospráva: Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa:
Popis úřadu

Seznam organizací:
Základní a mateřská škola Úžice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

 4.

Poštovní adresa


Obecní úřad Úžice
Nádražní 200
277 45 Úžice

 4.1.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obecní úřad Úžice
Nádražní 200
277 45 Úžice

 4.2.

Úřední hodiny

 
Pondělí      8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

Středa       8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

  4.3.

Telefonní spojení

 
Kancelář OÚ:         315 728 051
                              315 782 036
Kancelář starosty: 315 728 050

 4.4.

Adresa e-podatelny

 
obec@uzice.cz

 4.5.

Dalšíelektronické adresy

 
starosta@uzice.cz
ucetni@uzice.cz

IS DS: mq5a7ph

 4.6.

Adresa internetové stránky


www.uzice.cz

 5.

Bankovní spojení


Česká spořitelna a.s.
číslo účtu / kód banky: 460034359/0800

 6.

 IČ


00237256

 7.

DIČ


Najsme plátci DPH

 8.

Dokumenty

 
Územní plán obce
Rozpočtový výhled

 8.2.

Rozpočty


Rozpočty

 9.

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

 
Žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

 10.

Příjem žádostí a dalších podání


Žádosti se podávají:
 • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Úžice
 • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Úžice:
   Obecní úřad Úžice
  Nádražní 200
  277 45 Úžice
 • e-mailem: obec@uzice.cz
   
 • elektronickým podáním: obec@uzice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 315 782 036, 315 728 050

                          úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Husinec

Pondělí

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Středa

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

  11.

Opravné prostředky

 
Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada, rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 

 12.

Formuláře


Formuláře které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o přidělení čísla popisného

Žádost o zábor veřejného prostranství

Žádost o povolení k vjezdu

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les

Žádost o odpuštění poplatku za komunální odpad

 13.

Popisy postupů - návody při řešení životních situací

 
odkaz - jak řešit životní situace

 14.

Předpisy

 

 14.1.

Nejdůležitější používané předpisy


Nejdůležitější právní předpisy 

 14.2.

Vydané právní předpisy obcí


Obec vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy, vnirřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření

Obecně závazné vyhlášky obce

 15.

 

Úhrady za poskytování informací

 
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

 15.1.

Sazebník úhrad

 
                        ÚKON                                                                             SAZBA
Náklady na vyhledávání informací dle zákona 106/1999 Sb. (neúčtuje se doba kratší než 30 minut.) 50,-Kč za každou započatou půlhodinu práce
Nahlížení do spisu dle zákona 106/1999 Sb. zdarma
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 jednostranně, černobíle 2,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 oboustranně, černobíle 3,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 jednostranně, barevně 10,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 oboustranně, barevně 20,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 jednostranně, černobíle 4,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 oboustranně, černobíle 6,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 jednostranně, barevně 20,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 oboustranně, barevně 40,-Kč/stránka
1 ks CD 50,-Kč / ks
Poštovné dle platných tarifů

 15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

 16.

Licenční smlouvy

 

 16.1.

Vzor licenční smlouvy

 
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 16.2.

Výhradní licence

 
V současné době nejsou obcí Úžice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Výroční zpráva za rok  - 2013, 2014,

 17.1.

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Poskytnuté informace v roce 2014

číslo datum žádost odpověď
1/2014 1.4.2014 žádost odpověď

 

Poskytnuté informace v roce 2015

číslo datum žádost odpověď
1/2015 15.1.2015 žádost odpověď
2/2015 23.3.2015 žádost odpověď