Navigace

Obsah

ověření podpisu nebo listiny

Legalizace - ověřování pravosti podpisu

K prokázání totožnosti je nutné předložit :
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU
- jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
- nebo průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
- nebo průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.- úřad za obsah listin neodpovídá

 

Legalizace se neprovede:
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
- je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

Poplatky:
- za ověření každého podpisu se platí správní poplatek 30,-Kč

Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie listin

- k ověření shody opisu nebo kopie listiny je třeba předložit originál nebo již ověřenou listinu

Vidimace se neprovede:

- je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, losy, sázenky, protesty směnky, geometrické plány, rysy nebo technické kresby
- je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
- jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
- není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis

Poplatky:
- za vidimaci každé stránky formátu A4 se platí správní poplatek 30,-Kč