Navigace

Obsah

Historie i součastnost v kostce

Obec Úžice leží v nadmořské výšce průměrně 160 až 180 m nad mořem v jižním okraji Mělnické kotliny při jihozápadním úpatí vrchu Dřínov (241 m n. m.) v úvalu potoka Černávka, která odtéká směrem ke Chlumínu a dále k toku Labe, do něhož se vlévá u Obříství. Jižní obzor uzavírá členitý okraj vyvýšené Pražské plošiny. Do správního území obecního úřadu patří ještě obce Netřeba a Kopeč.

V naší obci nejsou historické památky, které by se připomínaly ve starších pramenech.

První písemná zmínka o Úžicích (Úžice = ves lidí Úžových), je z roku 1405. Celá rozsáhlá oblast na dolním toku Vltavy a v oblasti soutoku s Labem patří k nejdříve a nejhustěji osidlovaným částem Čech. Z okolí pochází množství archeologických nálezů, dokládajících osídlení od neolitu až po dobu hradištní. Několikrát byla osídlena a opevněna Dřínovská hora, naposledy snad v období příchodu prvních Slovanů. Poněkud později bylo osídlováno dno úvalu Černávky mezi Úžicemi a Chlumínem, protože bylo bažinaté a těžko přístupné. Jeho odvodnění a postupné zpřístupnění pro zemědělství a sídla se začalo ve větší míře uplatňovat od 16. století. Pozůstatkem původních rozsáhlých bažin (černav) a slanisek jsou "Netřebská slaniska" - přírodní rezervace, dnes cca 1 ha při železniční trati. V okolí obce Kopeč se nachází v rozloze 2,02 ha přírodní rezervace, ve které se vyskytují společenstva teplomilných trávníků a skalních výchozů s výskytem vzácných druhů rostlin. V katastru obce leží na jižním svahu Dřínovského vrchu na rozloze 5,66 ha přírodní rezervace Dřínovská stráň, kde jsou chráněna travní společenstva suchých slínovcových strání.  

V roce 1856 byl dostavěn cukrovar, který byl v provozu až do poslední kampaně 1998 - 1999 .

V současné době v areálu bývalého cukrovaru sídlí několik firem. Největší je firma HanSeatic, s.r.o. -www.hanseatic.eu

Za bývalým cukrovarem vyrostl "Resort ZELENÉ ÚDOLÍ" - www.basta.cz., který ukazuje, jaká krása se dá vybudovat na bývalých odkalovacích rybnících, kde byl pouze nepořádek a zanedbaná příroda. Zde můžete navštívit Ranč u Bašty, oddat se kulinářským výtvorům, zahrát si golf či petang.

V roce 1867 - 1872 byl v obci zřízen a otevřen poštovní úřad, který poskytuje spojové služby doposud. V roce 1865 byla v obci zřízena stanice dráhy České Severní z Turnova na Neratovice a do Kralup nad Vltavou. Tato neelektrifikovaná, jednokolejná trať č. 092 v úseku Kralupy nad Vltavou - Neratovice je v provozu stále jak pro osobní dopravu, tak především pro nákladní dopravu (Kaučuk Kralupy) a zatím se neuvažuje o jejím zrušení. V obci a jejím okolí zajišťuje hromadnou dopravu firma ROPID Praha. Obce Netřeba a Kopeč jsou obslouženy soukromým autobusovým dopravcem - spojení s Odolena Vodou.     

V letech 1891 byla započata výstavba základní školy a 1. září roku 1894 byla zahájena výuka na této škole. Po velké rekonstrukci byla škola v roce 1994 opět otevřena. Budova je jednou z dominant obce a je příznivě vnímána jako posilující prvek místní identity.   

Velkým přínosem pro obec jsou další důležité projekty a stavby, které jsou buď již v provozu, nebo se dokončují a nebo v nejhorším případě jsou prozatím zastaveny pro nedostatek financí. Velkým přínosem pro rozvoj obce je sjezd z dálnice D8. Touto komunikací se velice zlepšila dostupnost hlavního města Prahy, kam dojíždí za prací i někteří obyvatelé obce. Zlepšila se tím i možnost kulturního vyžití, které po zrušení kina v naší obci i špatný stav sálu v místní sokolovně není téměř žádné.   

Dalším velkým přínosem je i plynofikace obce, čímž se velice zlepšil stav ovzduší v naší obci. Zavedení pevných telefonních stanic všem, kteří o telefon projevili zájem a zavedení bezdrátového internetu. 

V letošním roce byla obnovena činnost místní knihovny, která je v současné době zásobována kvalitními knihami a mimo kvalitní četbu nabízí všem zájemcům i služby internetu.     

Horší už je to s kanalizací. Byla vybudována čistička odpadních vod a začala se budovat kanalizační síť.  

Obec je charakteristická rozvojem místních služeb a drobných živnostnických provozů, které vznikly přímo v rodinných domech nebo původních hospodářských staveních. V obci jsou dva pohostinské provozy, dvě prodejny potravin, drobní živnostníci a prodejna paliv.     

Ze základního veřejného vybavení má obec kromě pošty a školy také mateřskou školku a ordinaci lékaře včetně lékárny.Tyto aktivity jsou však soustředěny pouze do Úžic.